Το γραφείο μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαδικασία έκδοσης Αδειας Δόμησης από το αρχικό στάδιο της πρότασης μέχρι την τελική έκδοσή της ή την αναθεώρησή της.

Αδεια Δόμησης , είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν (άρθ. 1, Ν.4030/2011 & άρθ. 4 Ν.4067/2012). Αδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως ενδεικτικά:

Α. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

Β. Κατεδάφιση κατασκευών.

Γ. Κατασκευή και προσθήκη κάποιων μορφών εγκατάστασης.

Δ. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.

Ε. Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.

ΣΤ. Τοποθέτηση ικριωμάτων.

Ζ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Με την άδεια δόμησης ελέγχονται μετρικά στοιχεία του κτιρίου, όπως:

• Η μορφή, οι διαστάσεις, ο όγκος κλπ

• Η θέση του κτίσματος στο χώρο, (στο ίδιο το οικόπεδο, σε σχέση με τα όμορα οικόπεδα και κτίσματα κλπ)

Εξασφαλίζεται επίσης:

• Η υγιεινή και άνετη διαβίωση ενοίκων και περιοίκων.

• Ο σωστός αερισμός, φωτισμός, η στατική επάρκεια, η πυρασφάλεια, η αισθητική, η λειτουργικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.

• Η προστασία κοινόχρηστων χώρων, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού-παραλίας, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους-εθνικούς δρυμούς κλπ.

Για την έκδοση άδειας Δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης (η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας Δόμησης), ενώ απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά και μελέτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.