Με πιστοποιητικό ειδικευμένου Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης (ΑΜ: 3169) ο μηχανικός Δημήτριος Δρούκας καταγράφει όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση του ΠΕΑ, όπως η εσωτερική διάταξη του κτιρίου, ο προσανατολισμός, η θερμομόνωση, τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης και ο φωτισμός. Στη συνέχεια, βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου υπολογίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και το κατατάσσει στην ανάλογη ενεργειακή κατηγορία. Η μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσομοιώνεται από λογισμικά που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το ΠΕΑ δίδει πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές CO2 που εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν στο περιβάλλον από τη χρήση ενέργειας και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.

Με τον τρόπο αυτό παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές, αλλά και του ίδιους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτιρίων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Συνεπώς, τους δίδεται η δυνατότητα να συγκρίνουν μεταξύ παρόμοιων κτιρίων και να λάβουν αποφάσεις ως προς την αγορά ή ενοικίαση, αλλά ακόμα και ως προς τη βελτίωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που τους ανήκει ή χρησιμοποιούν.

Γιατί να έχω το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Πλέον για να μπορέσει να εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής για νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Στην περίπτωση αυτή, η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από Β, καθώς αυτό αποτελεί απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και κτιριακές μονάδες.

Επιπλέον, για υφιστάμενα κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση θα πρέπει προηγούμενα να έχει εκδοθεί ΠΕΑ το οποίο διατίθεται στους υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές.