Ο μηχανικός Δημήτριος Δρούκας Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων (ΑΜ ΣΕΚΕ 1116), με άρτια γνώση της διαδικασίας και των μεθόδων εκτίμησης ακινήτων και βαθιά εμπειρία στον τομέα, εγγυάται την κατά το δυνατό ακριβέστερη και πληρέστερη εκτίμηση αξίας του ακινήτου σας.

Εκτίμηση ακινήτων είναι η διαδικασία αποτίμησης της πραγματικής εμπορικής αξίας ενός ακινήτου με τη χρήση εγκεκριμένων μεθόδων καθορισμού. Μπορεί να χρειαστεί εκτίμηση σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αλλά και βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες, κλπ.

Εκτιμήσεις Ακινήτων ζητούνται από φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικές εταιρίες ή τραπεζικούς οργανισμούς για πολλές διαφορετικές περιπτώσεις όπως ενδεικτικά:

 • Για δικαστικές διενέξεις.
 • Για ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
 • Για προσημείωση ή υποθήκη έναντι εξασφάλισης τραπεζικού δανεισμού.
 • Για διεκδίκηση αποζημίωσης.
 • Για κληρονομικές διευθετήσεις.
 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή που περιλαμβάνει γη ή κτίσματα (αγορά, πώληση, μίσθωση).

Η διαδικασία Εκτίμησης Ακινήτου που θα ακολουθήσει ο εμπειρογνώμονας είναι η εξής:

 1. Διενέργεια αυτοψίας και φωτογράφηση του προς εκτίμηση ακινήτου.
 2. Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (τίτλοι ιδιοκτησίας, αντίγραφα στελέχους και σχεδίων οικοδομικής άδειας, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα και αντίγραφο βεβαίωσης Κτηματολογίου, εφόσον υπάγεται το εν λόγω ακίνητο).
 3. Έρευνα αγοράς σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.
 4. Εξέταση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής.
 5. Εξέταση καταλληλότητας της περιοχής.
 6. Έρευνα στατικότητας και τεχνικής μελέτης του ακίνητου (εφόσον είναι οικοδομή).
 7. Συλλογή παραγόντων διαμόρφωσης της αξίας του ακινήτου βάσει των εγκεκριμένων μεθόδων αξιολόγησης.
 8. Τελική έκδοση της μελέτης Εκτίμησης του Ακινήτου