Έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση

· Απλή φωτοτυπία των συμβολαίων

· Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

· Τοπογραφικό αν αναφέρεται στο συμβόλαιο

· Αδειες οικοδομής ή νομιμοποίησης για αυθαίρετα αν υπάρχουν

· Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου - υπάρχουν 4 τρόποι:

          1. Ορθοθέαση μέσω υπολογιστή στην εφαρμογή του κτηματολογίου (εφόσον μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο) με μεγαλύτερη ακρίβεια στο σχέδιο πόλεως. Στους οικισμούς ή σε οικόπεδα και αγροτεμάχια εκτός οικισμών η απόκλιση φθάνει 1 έως 5μ για γεωαναφορά (θέση οικοπέδου)

Εφόσον δεν μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο από την εφαρμογή του κτηματολογίου:

          2. Ορθοθέαση με χρήση gps χειρός: το ακίνητο εντοπίζεται με απόκλιση 1μ έως 5μ

          3. Ακριβής Ορθοθέαση με χρήση gps gnss: εντοπίζεται το ακίνητο με ακρίβεια μέχρι 2cm (οικονομικότερη λύση σε σχέση με τοπογραφικό)

          4. Τοπογραφικό διάγραμμα (Έλεγχος αρτιότητας οικοδομησιμότητας) με χρήση gps gnss με ακρίβεια μέχρι 2 cm μέγιστη ακρίβεια. Τα σύγχρονα τοπογραφικά με συντεταγμένες ΕΓΣΑ είναι απαραίτητα και για οποιαδήποτε μεταβίβαση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΩΣΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 2.500 ΕΥΡΩ

· Απλή φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Έγγραφο που να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει την ιδιοκτησία (π.χ. Ε9, Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.)

· Αποδεικτικό πάγιου καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης (παράβολο) – εκδίδεται με την πληρωμή του παράβολου, μετά την πρώτη κατάθεση του φακέλου στο κτηματολόγιο.

· Εξουσιοδότηση