Επισκευές κτιρίων , Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Gunite , Αμμοβολή

 

Gunite (Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα)

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (σε σχέση με τα έγχυτα σκυροδέματα) και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα διαστρώνεται πάνω σε μία επιφάνεια μετά από εκτόξευση από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίσει στρώση σκυροδέματος-μανδύα πάνω στην εν λόγω επιφάνεια.

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 1 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 2 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 3 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 4 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 5

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π.

Πέρα από την εφαρμογή του σε επιφάνεια από σκυρόδεμα και τοιχοποιία μπορεί να εφαρμοστεί και σε βράχο, χώμα, εκσκαφές κλπ. 

Τα πλεονεκτήματα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι:

  • Εκτοξεύεται ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με μεγάλες κλίσεις.
  • Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερα πάχη μανδύα σε σχέση με το έγχυτο (καλουπωτό) σκυρόδεμα
  • Επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και πρόσφυση με το υπάρχον-παλαιό  σκυρόδεμα λόγω της εκτόξευσης με υψηλή πίεση
  • Έχει υψηλές αντοχές λόγω του χαμηλού συντελεστή νερού/τσιμέντου
  • Δεν απαιτείται ξυλότυπος(καλούπωμα)
  • Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επιστρώνεται και επιπεδοποιείται μετά την εκτόξευση ώστε να δώσει μία επίπεδη τελική επιφάνεια όπου αυτό απαιτείται.

 

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 6 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 7 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 8 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 9 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 10

Διαδικασία παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος:
Για την παρασκευή και εκτόξευση του guniteαπαιτείται η ειδική μηχανή εκτόξευσης, ένας αεροσυμπιεστής, ένας αναδευτήρας και οι σωλήνες που μεταφέρουν το μίγμα στην θέση εκτόξευσης.

Υπάρχουν 2 μέθοδοι παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος,  η ξηρή και η υγρή μέθοδος.

Ξηρή μέθοδος: το μίγμα παρασκευάζεται επί τόπου στο εργοτάξιο. Γίνεται ανάμιξη των ξηρών συστατικών του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή) και διοχέτευση στην μηχανή εκτόξευσης. Η προσθήκη του νερού πραγματοποιείται πριν την έξοδο του μίγματος από το ακροφύσιο. 

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 11 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 12 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 13 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 14  Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 15

Υγρή μέθοδος: το μίγμα έρχεται έτοιμο στο εργοτάξιο από μονάδα παραγωγής σκυροδέματος περιέχοντας όλα τα συστατικά του (τσιμέντο, αδρανή, νερό), διοχετεύεται στην μηχανή υγρού guniteκαι εκτοξεύεται απ’ ευθείας.

Και στις δύο μεθόδους το μίγμα  μεταφέρεται με ελαστικούς ή μεταλλικού σωλήνες στο σημείο επέμβασης με τη βοήθεια του αεροσυμπιεστή.

Στο μίγμα  μπορεί να προστεθούν ειδικά πρόσμικτα όπως επιταχυντής, επιβραδυντής πήξης, στεγανωτικά πρόσμικτα αλλά και ίνες από χάλυβα, προπυλένιο ή γιαλί για την αποφυγή ρηγματώσεων κατά την σκλήρυνση.

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 16 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 17 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 18 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 19 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 20

Προ της εκτόξευσης απαιτείται καλός καθαρισμός της παλαιάς επιφάνειας από επιχρίσματα, σαθρά σκυροδέματα, βρωμιές, εκτράχυνση και πλύση με άφθονο νερό υπό πίεση ή και υδρο/αμμοβολή.

Ο τρόπος εκτόξευσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απαιτείται πολύχρονη εμπειρία σε πολλά έργα τέτοιου αντικειμένου.

 

Ανθρακονήματα (FRP) - Χαλυβδοελάσματα - Ανθρακοελάσματα

Τα ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά που κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής. Έχουν εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φερόντων στοιχείων. Εμφανίζονται σε 2 μορφές: τα ανθρακουφάσματα και τα ανθρακοελάσματα.

Τα ανθρακουφάσματα είναι υφάσματα από ίνες άνθρακα τοποθετημένες στην μία ή και στις 2 διευθύνσεις ενώ τα ανθρακοελάσματα είναι ελάσματα («λωρίδες») από συμπυκνωμένες ίνες άνθρακα πολύ μικρού πάχους (1,2-1,4mm) σε διάφορα πλάτη.

Εφαρμόζονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών, δοκών κλπ και επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών εποξειδικών ρητινών σε μία, δύο ή περισσότερες στρώσεις.

Τα πλεονεκτήματα των ανθρακονημάτων είναι:

  • Εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα
  • Προσδίδουν υψηλές αντοχές στα ενισχυόμενα στοιχεία
  • Δεν επηρεάζουν την στατική ακαμψία του φέροντος οργανισμού

 Αντίστοιχα με τα ανθρακουφάσματα είναι και τα υαλουφάσματα (GFRP) από ίνες ιάλου και με χαμηλότερες αντοχές. 

Τα χαλυβδοελάσματα είναι ελάσματα από χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις και πάχη και έχουν εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική αντοχή πλακών, δοκών, κόμβων και υποστυλωμάτων.

 

Ρητινενέσεις | Τσιμεντενέσεις

Οι ρητινενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος. Με την τεχνική αυτή γίνεται αρχικά σφράγιση της ρωγμής και τοποθέτηση ακροφυσίων ανά τακτά διαστήματα και έπειτα εισπίεση λεπτόρευστης εποξειδικής ρητίνης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συγκόλληση του ρηγματωμένου σκυροδέματος και η αποκατάσταση της στατικής συνέχειας.

Ρητινενέσεις Εικόνα 1 Ρητινενέσεις Εικόνα 2 Ρητινενέσεις Εικόνα 3 Ρητινενέσεις Εικόνα 4 Ρητινενέσεις Εικόνα 5 Ρητινενέσεις Εικόνα 6 Ρητινενέσεις Εικόνα 7 Ρητινενέσεις Εικόνα 8

Οι τσιμεντενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση και ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών-λιθοδομών. Με την τεχνική αυτή γίνεται αρχικά σφράγιση των αρμών της τοιχοποιίας (πρόχειρο αρμολόγημα) και τοποθέτηση σωληνίσκων σε κάνναβο. Έπειτα γίνεται η παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματος (σε χαμηλή πίεση) με σκοπό να γεμίσουν τα κενά που βρίσκονται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. Το τσιμεντένεμα είναι ένα μίγμα τσιμέντου, νερού και άλλων πρόσμικτων που παρασκευάζεται κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο της τοιχοποιίας ώστε να είναι απολύτως συμβατό.

Το αρμολόγημα είναι επίσης μία από τις τεχνικές αποκατάστασης λίθινων κατασκευών (διατηρητέα κτίρια, μοναστήρια, εκκλησίες, μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος).  Εφαρμόζεται αφενός σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένων φερουσών τοιχοποιιών και αφετέρου σε διακοσμητικές επεμβάσεις.

Τσιμεντενέσεις Εικόνα 1 Τσιμεντενέσεις Εικόνα 2 Τσιμεντενέσεις Εικόνα 3 Τσιμεντενέσεις Εικόνα 4 Τσιμεντενέσεις Εικόνα 5 Τσιμεντενέσεις Εικόνα 6 Τσιμεντενέσεις Εικόνα 7

 

Επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών εποξειδικών ρητινών και εκτονούμενων βυσμάτων.