Μελέτες Στατικής Επάρκειας

 

Το τεχνικό γραφείο Δημήτριος Δρούκας & Συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στον χώρο , και ειδικότερα στις στατικές μελέτες , χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία στα στατικά προγράμματα και τα μηχανήματα έλεγχου (κρουσιμετρα , μαγνητόμετρα κτλ ) , έτσι ώστε να δίνει το πιο αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο αποτέλεσμα και στα νέα υπό κατασκευή κτίρια , αλλά κυρίως σε παλαιότερα κτίρια , που έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενους οικοδομικούς κανονισμούς , που έχει επιδράσει ο χρόνος και οι κλιματολογικές συνθήκες , δίνοντας τις πιο άρτιες τεχνικά λύσεις στην μελέτη . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνουμε εκπτώσεις στην στατική επάρκεια των μελετών μας για τα κτίρια , αλλά ταυτόχρονα να δίνουμε την πιο οικονομική λύση στην αποκατάσταση και την βελτίωση της στατικής δομής των υφιστάμενων κτιρίων. Πραγματοποιούμε μη καταστροφικούς ελέγχους με προγράμματα και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας , και συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένα ιδρύματα για καταστροφικούς ελέγχους σε σκυρόδεμα και χάλυβα .

 

 

Στατική επάρκεια – Μελέτη κατά ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων)

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 (‘Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις’), για τις περισσότερες περιπτώσεις αυθαιρέτων που εντάσσονται στο νόμο στα πλαίσια τακτοποίησης –  νομιμοποίησης, απαιτείται έλεγχος στατικής επάρκειας της υφιστάμενης δομής. Η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις όποιες αυθαίρετες αλλαγές έχουν λάβει χώρα, είτε πρόκειται για επεκτάσεις, είτε για κάποιου είδους τροποποιήσεις της φέρουσας δομής, είτε και για αλλαγές χρήσης των χώρων.

Το τεχνικό γραφείο Δημήτριος Δρούκας & Συνεργάτες  με την έμπειρη ομάδα των Πολιτικών Μηχανικών και συνεργατών της, παρέχει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας καθώς και τυχόν απαιτούμενη μελέτη  επεμβάσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΑΝΕΠΕ. Συγκεκριμένα, η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει τις ακόλουθες υπηρεσίες, που απαιτούνται για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και τη μελέτη επεμβάσεων:

 • Αποτύπωση φέροντα οργανισμού – στατική αποτύπωση
 • Σύνταξη ιστορικού του δομήματος
 • Καταγραφή βλαβών
 • Εντοπισμό οπλισμού με κατάλληλα μέσα
 • Λήψη δειγμάτων – δοκιμίων με κατάλληλα μέσα και πλήθος που προβλέπεται από τον Κανονισμό Επεμβάσεων, εφ’ όσον πρόκειται για κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Στατική ανάλυση – υπολογισμός και τεκμηρίωση στατικής επάρκειας, βάσει του κανονισμού που θα ληφθεί υπόψη.

Σε περίπτωση μη επάρκειας της υφιστάμενης δομής μπορούμε να αναλάβουμε και

 • τη μελέτη της απαιτούμενης στατικής ενίσχυσης – μελέτη επεμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων).

Η προαναφερόμενη στατική μελέτη αποτελεί, μεταξύ άλλων, μέρος του φακέλου, που θα πρέπει να δημιουργηθεί στα πλαίσια της τακτοποίησης – νομιμοποίησης με το Ν. 4495/2017 από το Μηχανικό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Από την υποχρέωση της διεκπεραίωσης μελέτης στατικής επάρκειας απαλλάσσονται υπό όρους κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αυθαίρετων αλλαγών και κατασκευών, που αναφέρονται στο Νόμο.

 

Να τονιστεί, ότι από το Νόμο 4495/2017 προβλέπονται ανά κατηγορία κτιρίου (κατηγορία σπουδαιότητας) συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση του ελέγχου της στατικής επάρκειας και της πιθανώςαπορρέουσας ενίσχυσης.

Να αναφερθεί, ότι ο Νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα μείωσης προστίμων σε περίπτωση άμεσης διεκπεραίωσης του παραπάνω αναφερόμενου στατικού ελέγχου (χρονικά παράλληλα με την ένταξη στον Νόμο). Επίσης, σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες για την στατική ενίσχυση (ήτοι υπηρεσίες Μηχανικού, δομικά υλικά, οικοδομικές εργασίες, κλπ.), τότε μπορεί υπό όρους να μειωθεί το πρόστιμο τακτοποίησης αισθητά.

FespaR – Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων – ΚΑΝ.ΕΠΕ. & Ευρωκώδικας 8 μέρος 3

Μελέτη στατικής επάρκειας, προσθήκες & ενίσχυσεις κτιρίων

Το FespaR είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για την αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης κτιρίων καθώς διαθέτει δύο μεθόδους ανάλυσης την ανελαστική ανάλυση Pushover και την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας.Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορεί πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το FespaC.

Ο έλεγχος επάρκειας με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας γίνεται με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m ή με τη μέθοδο του συντελεστή q. Επιπρόσθετα και με τις δυο μεθόδους ανάλυσης ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του την επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην αποτίμηση αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο οπλισμός δοκών και υποστυλωμάτων της υφιστάμενης κατασκευής εισάγεται εύκολα και γρήγορα είτε με αυτόματη τροφοδότηση μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς (αντισεισμικός 85 – σκυροδέματος 54 & ΝΕΑΚ95 – ΝΚΩΣ95) και τροποποίση τους είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος. Βάσει αυτών των οπλισμών θα υπολογιστούν τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής.

 

Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ελαστική ανάλυση χρονονϊστοιρίας
Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ελαστική ανάλυση χρονονϊστοιρίας
Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ανελαστική ανάλυση Pushover
Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ανελαστική ανάλυση Pushover
 

 

Καθορίζεται το επίπεδο γνώσης καθώς και οι αντοχές νέου & υφιστάμενου σκυροδέματος και οπλισμών. Για τα ενισχυόμενα μέλη επιλέγεται η μέθοδος ενίσχυσης, μανδύας σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή (FRP). Επίσης εκτυπώνονται οι δυσμενέστερες εντάσεις για διαστασιολόγηση βλήτρων.

Η διαδικασία επίλυσης είναι ταχύτατη, το FespaR παράγει τους λόγους ανεπάρκειας μελών (λ) ξεχωριστά για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας και τους εμφανίζει στο Τεύχος αποτελεσμάτων σε αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς πίνακεςΑυτόματα συγκρίνει τα αποτελέσματα ανελαστικής και ελαστικής ανάλυσης, με και χωρίς τοιχοπληρώσεις, για τις τρεις εξεταζόμενες στάθμες επιτελεστικότητας. Η σύγκριση είναι εύκολη καθώς πινακοποιούνται τα δυσμενέστερα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων.

Μετά την πραγματοποίηση της μη γραμμικής ανάλυσης Pushover παράγονται διαγράμματα απαίτησης-ικανότητα (ADRS) μέχρι και για 64 φορτίσεις, με ανελαστικά φάσματα απαίτησης, με διγραμμική ή τετραγραμική καμπύλη ικανότητας. Η στοχευόμενη μετατόπιση υπολογίζεται για πολλαπλούς στόχους επιτελεστικότητας.

 

FespaR - Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων - Αυτόματη σύγκριση αποτελεσμάτων ελαστικής χρονοϊστορίας και ανελαστικής Pushover

 

Αυθαίρετα που απαλλάσονται από τη Στατική Επάρκεια

Τις επιμέρους λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ένας ιδιοκτήτης αυθαίρετου κτίσματος καλείται να συντάξει μελέτη στατικής επάρκειας διευκρινίζει αναλυτικά το υπουργείο Περιβάλλοντος στη σχετική Υπουργική Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (ΦΕΚ Β΄ 1643 /11-05-2018) .

Σύμφωνα λοιπόν με το ΥΠΕΝ, η μελέτη απαιτείται για:

 • Κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη.
 • Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο Ν. 4178/2013 και με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω έλεγχο.
 • Κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό. Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει τη σπουδαιότητα σε Σ3 ή Σ4, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2.
 • Η μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του.

Σε κάθε περίπτωση, ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

Τα αυθαίρετα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση μελέτης στατικής επάρκειαςΑπαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο τεχνική έκθεση μηχανικού για τις περιπτώσεις:

1) Αυθαίρετες κατασκευές σε κτήριο με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το έτος 1975.

2) Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 01.01.1983.

3) Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών, δεξαμενές αποχέτευσης, προσθήκη μόνωσης, αποθήκες μέχρι 15τ.μ.και ύψος 2,50μ, πέργκολες έως 50τ.μ. κλπ.

4) Κτίρια δευτερεύουσας σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, δηλαδή απαλλάσσονται αγροτικά οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι, κ.λπ.

5) Ημιυπαίθριοι που έκλεισαν.

6) Διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση.

7) Πατάρια ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% του δαπέδου του ισογείου με την προϋπόθεση ότι έχει ελεχθεί η στατική επάρκεια του αυθαίρετου παταριού για κατακόρυφα φορτία.

8) Πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.

9) Πρόβολοι οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%.

10) Κατασκευή στο δώμα κτηρίων μέχρι το 20% της επιφάνειας αυτού.

11) Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.

12) Αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από 30% του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση.

13) Μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.

14) Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.

15) Σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτηρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτηρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτηρίου.

16) Βοηθητικοί χώροι εμβαδού μικρότερο των 25 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας, που είναι στατικά ανεξάρτητοι και βρίσκονται σε συνήθη κτίρια (π.χ. κατοικίες και γραφεία, καταστήματα κλπ).

17) Προσθήκη στέγης με μεταλλικά/ξύλινα ζευκτά.

18) Μικρό εμβαδόν αυθαιρέτων κατασκευών διηρημένης ιδιοκτησίας ή ανεξάρτητου κτηρίου,  όταν το συνολικό τους εμβαδό είναι ίσο ή μικρότερο των 25 τετραγωνικών μέτρων.

19) Μικρή αύξηση κατακόρυφων φορτίων λόγω των αυθαίρετων κατασκευών της διηρημένης ιδιοκτησίας ή ανεξάρτητου κτηρίου, μέχρι 20% του συνολικού φορτίου προ των αυθαίρετων αλλαγών για τα συνήθη κτίρια όπως: κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας κλπ. και μέχρι 10% του συνολικού φορτίου προ των αυθαίρετων αλλαγών, για τα Κτίρια δημόσιων συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως εκπαιδευτήρια, αθλητικοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι κλπ. καθώς και για τα Κτίρια των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί κλπ.

20) Σεισμόπληκτα όταν : α) έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και β) έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000.

 

Στατική ενίσχυση κτιρίου

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα 3 ετών να προβεί στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη.

Οικονομικά κίνητρα

 

Δίνονται και οικονομικά κίνητρα, μειώνοντας από 30 έως 60% τα πρόστιμα αυθαιρέτων για όσους συνδυάσουν τη νομιμοποίηση του ακινήτου τους με εργασίες στατικής ενίσχυσης του. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται στατική ανεπάρκεια των κτιρίων, θα ενημερώνεται επισήμως ο ιδιοκτήτης, ώστε να αναλαμβάνει και τις σχετικές ευθύνες, ενώ το κτίριο θα μπαίνει σε «καραντίνα», καθώς δεν θα μπορεί να μισθώνεται ή αν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, ενώ ο ιδιοκτήτης θα έχει υποχρέωση εντός τριετίας να προχωρήσει στις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτιρίου.